Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

4.4 Bodem

Gezien de aanwezigheid van verblijfsruimten is voor de wijziging bestemmingsplan een in december 2008 door "Midden Nederland Milieu" een onderzoek naar de bodemgesteldheid gedaan.  Er is een bodem- en asbest in bodemonderzoek uitgevoerd. Aangezien de locatie verdacht was kon geen gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart als onderbouwing van de bodemkwaliteit. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd (Midden Nederland Milieu, december 2008). Het rapport is beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de  bestemmingswijziging.

Doordat de bouwplannen een paar keer gewijzigd zijn valt de woning in de zuidoostelijke hoekbuiten het bodemonderzoek. Uit de historische informatie bij het bodemonderzoek blijkt dat de ter plaatse van deze woning geen verdenkingen zijn ten aanzien van bodemverontreiniging. In dit geval mag gebruik worden gemaakt van de bodemkwaliteitskaart voor onderbouwing van de bodemkwaliteit ter plaatse.

De provincie Gelderland heeft bij monde van de heer Veldhuizen aangegeven dat de bodemkwaliteitskaart voldoende onderbouwing geeft voor de aanwezige bodemkwaliteit. Met historisch onderzoek moet echter wel worden aangetoond dat de locatie onverdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. Op grond van de bodemkwaliteitskaart en historische informatie kan gesteld worden dat er geen reden is om een bodemverontreiniging te verwachten. De zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten van het bodemonderzoek geven evenmin aanleiding daartoe.
Bij de aanvraag bouwvergunning moet gezien de functie en omvang van de gebouwen een rapport overlegd worden inzake de bodemkwaliteit. Naast reeds bekend recent bodemonderzoek kan op grond van de bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan en het historisch onderzoek vrijstelling worden verleend voor bodemonderzoek voor de periode dat deze kaart geldig is.