Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

4.10 Archeologie

Door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. is in december 2008 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek gedaan op de planlocatie (RAAP-notitie 3018).
 
Het plangebied ligt in een archeologische belangrijke zone. De omgeving van Telgt kent namelijk sinds de Steentijd een min of meer continue bewoning. In het plangebied kunnen daarom in principe bewoningssporen uit alle perioden vanaf de laatste ijstijd voorkomen. Na analyse van de verspreiding van de bekende vindplaatsen kan echter gesteld worden dat de kans op het aantreffen van bewoningssporen uit de perioden Neolithicum t/m Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen het hoogst is. Tijdens het veldonderzoek bleek de bodemopbouw van het plangebied dermate verstoord te zijn, dat intacte (behoudenswaardige) archeologische resten niet meer te verwachten zijn. Er zijn ook géén archeologische indicatoren aangetroffen. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. Vanuit archeologisch oogpunt wordt aanbevolen het plangebied vrij te geven. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 aanmelding van de betreffende vondsten bij het bevoegd gezag (gemeente Ermelo) verplicht.