Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

1.4 Procedure

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is van toepassing op dit plan. Het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken zal zes weken ter inzage worden gelegd. Tevens zal het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg beschikbaar gesteld worden. In die zes weken kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen ingediend of naar voren worden gebracht. Na weging van de diverse belangen wordt het plan vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.