Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

1.2 Doel van het plan

De doelstelling van het bestemmingsplan is om verdergaande verrommeling van het buitengebied tegen te gaan en een einde te maken aan de primitieve bewoning van schuren en hokken die hier nooit voor bedoeld zijn geweest. Door mogelijkheden voor herontwikkeling te bieden op dit perceel ontstaan er financiële middelen om het perceel op te ruimen en opnieuw landschappelijk aantrekkelijk in te richten.
 
Het onderhavig bestemmingsplan vormt een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 1983”. Volgens het geldende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming Agrarisch. In het in juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Midden-West"  heeft het perceel de bestemming "Agrarisch met landschappelijke waarden" gekregen. De aanwezige noodwoningen hebben de nadere bestemming wonen toegestaan gekregen. Daarnaast heeft de locatie van de oorspronkelijke boerderij de bestemming wonen gekregen.  Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan.  Om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te kunnen realiseren is een partiële herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.