Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Watervalweg 165
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201

Artikel 1 Begrippen

 1. Plan
  het bestemmingsplan Watervalweg 165 van de Gemeente Ermelo
 2. Bestemmingsplan
  de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0233.BPwatervalweg165-0201.gml met de bijbehorende regels en bijlagen.
 3. Aanduiding
  een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
 4. Aanduidingsgrens
  de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
 5. Bestemmingsgrens
  de grens van een bestemmingsvlak.
 6. Bestemmingsvlak
  een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
 7. Bouwgrens
  de grens van een bouwvlak.
 8. Bouwperceel
  een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
 9. Bouwperceelgrens
  de grens van een bouwperceel.
 10. Bouwvlak
  een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
 11. Bouwwerk
  elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
 12. Seksinrichting
  de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar. 
 13. Uitbouw
  een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist.